Ynglŷn â Gorwelion

Datblygwyd partneriaeth Gorwelion i baratoi ar gyfer WOMEX 13, Caerdydd, a fydd yn uno Cymru, Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon a’r Alban i ddathlu ein cyfoeth o draddodiadau a diwylliannau cerddorol mewn marchnad gerddoriaeth fyd-eang.

Daw’r enw Gorwelion o eiriau croesawgar y bardd Gwyneth Lewis ar flaen Canolfan Mileniwm Cymru "Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen / In these stones horizons sing". Mae hyn yn adlewyrchu cyduchelgais y bartneriaeth i ddatblygu ac ehangu gorwelion eu cerddorion.

Drwy gydweithio, mae’r gwledydd hyn mewn sefyllfa well i gefnogi talent unigol i gyrraedd marchnadoedd newydd, rhyngwladol drwy rannu adnoddau, gwybodaeth a llwyfannau. Yn ymarferol, bydd y partneriaid yn cydgysylltu presenoldeb mewn digwyddiadau arddangos dethol byd-eang a gwerin.

Cymerwch gip ar bartneriaeth Gorwelion ar waith mewn digwyddiadau blaenorol.

PARTNERIAID GORWELION

Adran Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU
Mae gan yr Adran Masnach Ryngwladol gyfrifoldeb cyffredinol dros hyrwyddo masnach y DU ar draws y byd a denu buddsoddiad tramor i’n glannau.

Mae’r Adran yn gweithio i hyrwyddo allforion nwyddau a gwasanaethau o’r DU; darparu’r fframwaith masnachu rhyngwladol gorau ar gyfer y DU y tu allan i’r UE; a sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl i greu cyfoeth drwy gefnogi Buddsoddiad Uniongyrchol Tramor, gyda ffocws o’r newydd ar fuddsoddiad uniongyrchol dros y môr.
www.gov.uk/dit

Arts Council England
Nod Arts Council England yw sicrhau celfyddyd o’r radd flaenaf i bawb drwy hyrwyddo, datblygu a buddsoddi mewn profiadau celfyddydol sy’n cyfoethogi bywydau pobl drwy gefnogi ystod o weithgareddau artistig yn amrywio o theatr i gerddoriaeth, llenyddiaeth i ddawns, ffotograffiaeth i gelfyddyd ddigidol, carnifal i grefftau.
www.artscouncil.org.uk

Arts Council Northern Ireland
Arts Council Northern Ireland yw’r brif asiantaeth ddatblygu ar gyfer y celfyddydau yng Ngogledd Iwerddon. Dyma’r brif gefnogaeth ar gyfer artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau ar draws y rhanbarth, gan gynnig ystod eang o gyfleoedd ariannu drwy gronfeydd ei Drysorlys a’r Loteri Genedlaethol.
www.artscouncil-ni.org

Arts Council Ireland
Un o asiantaethau’r Llywodraeth yw Arts Council Ireland a sefydlwyd yn 1951 i ysgogi diddordeb y cyhoedd yn y celfyddydau, ynghyd â hyrwyddo eu gwybodaeth, eu gwerthfawrogiad a’u hymarfer yn y maes celfyddydol yn Iwerddon. Fel prif offeryn y Wladwriaeth ar gyfer ariannu’r celfyddydau, mae hefyd yn gorff cynghori i’r Llywodraeth ar y celfyddydau. I ryw raddau mae’n asiantaeth ddatblygu ar gyfer y celfyddydau, sy’n ysgogi gweithgarwch gan ategu ac atgyfnerthu ei gylch gwaith fel asiantaeth ariannu.

Ei rôl yw:
* Cadarnhau a hyrwyddo gwerth y celfyddydau mewn cymdeithas.
* Cynorthwyo artistiaid i gyflawni eu huchelgeisiau artistig.
* Ei gwneud yn bosibl i bobl ehangu a gwella eu profiad o’r celfyddydau.
* Atgyfnerthu sefydliadau’r celfyddydau er mwyn sicrhau sylfaen cymuned gelfyddydau fywiog
www.artscouncil.ie

British Council
Asiantaeth cysylltiadau diwylliannol y DU yw’r British Council. Mae tîm Cerddoriaeth y British Council yn gweithio gyda rhwydwaith o reolwyr a phartneriaid y celfyddydau dramor i gynllunio, cyflawni, gwerthuso a darparu adnoddau ar gyfer prosiectau celfyddydol dylanwadol sy’n cynnwys artistiaid a sefydliadau proffesiynol ar draws y DU. Eu nod yw cryfhau proffil rhyngwladol cerddoriaeth a chreadigrwydd y DU, cyfleu amrywiaeth cymdeithas y DU a sefydlu partneriaethau hirdymor dramor. O electronica i jazz, cerddoriaeth draddodiadol i gerddoriaeth werin a cherddoriaeth glasurol i indie, maent yn gweithio ar draws pob genre. Mae’r Tîm Cerddoriaeth hefyd yn cynnal ei sioe radio wythnosol ei hun, The Selector, sy’n cynnwys y gerddoriaeth newydd orau o’r DU.
music.britishcouncil.org

British Underground
Sefydliad datblygu’r celfyddydau blaenllaw yw British Underground sydd wedi’i leoli yn Llundain. Mae’n un o Sefydliadau Portffolio Cenedlaethol Arts Council England ac fe’i lleolir ym mhencadlys y Musicians’ Union.
www.britishunderground.net

Cerdd Cymru : Music Wales
Caiff Cerdd Cymru : Music Wales (CCMW) ei reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithio gyda cherddorion a’r sector cerddoriaeth ehangach yng Nghymru i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol.
www.cerddcymru.com

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Rydym yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau drwy gydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chysylltiadau. Rydym yn darparu cyngor a chymorth i artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Rydym hefyd yn bwynt cyswllt ar gyfer artistiaid a sefydliadau celfyddydau rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru. Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn meithrin rhagoriaeth artistig ryngwladol yng Nghymru ac yn sicrhau effaith a chydnabyddiaeth ryngwladol i gelfyddydau a diwylliant Cymru.
www.wai.org.uk

Creative Scotland
Creative Scotland yw’r corff cyhoeddus sy’n cefnogi’r celfyddydau, diwydiannau’r sgrin a diwydiannau creadigol ar draws pob rhan o’r Alban ar ran pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r wlad. Rydym yn galluogi pobl a sefydliadau i brofi ac i weithio yn y celfyddydau, diwydiannau’r sgrin a’r diwydiannau creadigol yn yr Alban drwy helpu eraill i ddatblygu syniadau gwych a’u rhoi ar waith. Rydym yn dosbarthu cyllid gan Lywodraeth yr Alban a’r Loteri Genedlaethol.
www.creativescotland.com

Culture Ireland
Mae Culture Ireland yn hyrwyddo celfyddydau Gwyddelig ar draws y byd, gan greu a chefnogi cyfleoedd i artistiaid a chwmnïau o Iwerddon gyflwyno a hyrwyddo eu gwaith mewn gwyliau a lleoliadau rhyngwladol strategol. Mae hyn yn cynnwys datblygu llwyfannau i gyflwyno gwaith Gwyddelig o’r radd flaenaf i gynulleidfaoedd rhyngwladol, drwy arddangosiadau mewn digwyddiadau celfyddydol allweddol ar draws y byd, yn cynnwys Gwyliau Caeredin a’r Biennales yn Fenis. Ar hyn o bryd mae Culture Ireland yn cyflwyno rhaglen diwylliant rhyngwladol sy’n dathlu Rhaglen Ganmlwyddiant Iwerddon 2016 yn fyd-eang. Ers 2010, mae Culture Ireland wedi bod yn creu presenoldeb yn raddol ar gyfer cerddoriaeth Wyddelig draddodiadol, gwerin, jazz a byd-eang yn WOMEX. I gael rhagor o wybodaeth ewch i:
www.cultureireland.ie

Cyngor Celfyddydau Cymru
Elusen annibynnol, a sefydlwyd gan y Siarter Frenhinol yn 1994, yw Cyngor Celfyddydau Cymru. Caiff ei aelodau eu penodi gan Weinidog Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Ein prif noddwr yw Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn dosbarthu cyllid gan y Loteri Genedlaethol ac yn codi arian ychwanegol lle y gallwn o amrywiaeth o ffynonellau o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ni yw sefydliad cyllid a datblygu Cymru ar gyfer y celfyddydau.
www.arts.wales

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Ynglŷn â Gorwelion

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni