Pecyn Cymorth

WOMEX 16 Santiago de Compostela, Galicia, Sbaen : awgrymiadau a syniadau ar gyfer cynadleddwr newydd

 1. Gwnewch eich gwaith cartref – cofrestrwch a defnyddiwch VirtualWOMEX (www.womex.com ) Gwnewch yn siŵr mai’ch manylion cyfredol sydd arno.
 2. Trefnwch gyfarfodydd ar gychwyn yr wythnos i adael ddigon o amser yn hwyrach yn yr wythnos ar gyfer cwrdd â phobl newydd.
 3. Pennwch amcanion - dealltwriaeth, profiadau, cysylltiadau a deliau.
 4. Deallwch y digwyddiad. Cyn i chi fentro ar y wefan cymrwch ennyd i ddarllen canllaw WOMEX, gan gynnwys y rhaglen a phenderfynu beth yw’ch blaenoriaeth. Os hwn yw’r tro cyntaf i chi fynychu, ewch i’r sesiwn ymgyfeirio ar ddydd Iau. Holwch gyngor gan fynychwyr selog WOMEX.
 5. Sicrhewch bod eich deunyddiau, yn enwedig eich gwefan a’ch ‘Soundcloud' ayyb wedi’u diweddaru a’n berthnasol. Beth fydd pob yn dod o hyd iddo pan fyddant yn chwilio amdanoch chi ar y we? Ydy e’n briodol, ac yn gyfoes?
 6. Peidiwch â gorlwytho pobl gyda phapurau a deunyddiau marchnata. Cymrwch yn ganiataol eu bod yn teithio heb lawer o fagiau a peidiwch a digio os mai cerdyn busnes yn unig allant gymryd wrthych.
 7. Gwrandewch a deallwch. Peidiwch â blaenoriaethu’r gwerthu ar draul pob dim arall. Byddwch y person y mae pobl yn dymuno cynnal sgwrs ag ef/hi.
 8. Rhwydweithiwch cyn gymaint â phosibl, yn arbennig yn y sioeau arddangos, y derbyniadau ar stondinau ac yn ystod yr awr ginio.
 9. Defnyddiwch stondin Cerdd Cymru i gyfarfod â phobl ac yna ewch i ardal tawelach i gynnal y cyfarfod – pwrpas y stondin yw darparu gofod i gyfarch a chyfarfod pobl ond nid i loetran. Mae eraill yn gweithio yno.
 10. Deallwch y farchnad. Mae marchnad pob gwlad yn wahanol.
 11. Paratowch gyflwyniad byr amdanoch. Peidiwch ag aros yn rhy hir yn unman a peidiwch â digio os bydd pobl yn cerdded i ffwrdd. Byddwch yn ymwybodol nad yw’r hyn sydd gennych i gynnig bob tro yn addas i eraill. Peidiwch gwastraffu’ch amser gyda’r cysylltiadau anghywir.
 12. Byddwch wedi blino’n llwyr. Ceisiwch ymlacio am gyfnodau yn ystod y dydd. Mae nosweithiau WOMEX yn hwyr a dyddiau WOMEX yn llethol.
 13. Ysgrifennwch ddyddiadur cysylltiadau’n ddyddiol. Byddwch yn synnu pa mor gyflym yr anghofiwch bethau!
 14. Cofiwch eich bod chi’n cynrychioli Cymru a’n cerddoriaeth. Byddwch yn hael a gweithiwch dros bob un o gerddorion/y diwydiant cerddorol yng Nghymru – fe dâl ar ei ganfed. Os nad yw cyfle yn addas ar eich cyfer chi- cynigiwch artist arall.
 15. Rhowch wybod i staff Cerdd Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru (cyn i chi gyrraedd os yn bosib) beth i chi’n gwneud ac yn chwilio amdano yn WOMEX. Gallant eich hyrwyddo i ymwelwyr â’r stondin ar eich rhan. Helpwch hwy i hyrwyddo’ch gwaith.
 16. Clustnodwch amser i gyfarfod unwaith eto â’ch cysylltiadau a pheidiwch â’i adael yn rhy hir.
 17. Rhowch adborth i gyllidwyr. Mae angen iddynt wybod beth sy’n gweithio ar gyfer ariannu’n y dyfodol.

Peidiwch anghofio:

 • Cardiau busnes safonol
 • CDs neu samplau neu ddolenni i’ch cerddoriaeth
 • Dyddiadur/llyfryn nodiadau/amserlen.
 • I wahodd pobl i’r sioeau arddangos Cymreig.
 • Bod o gymorth – cynorthwywch WOMEXiaid i gyfarwyddo â Chaerdydd ac i ddarganfod cerddoriaeth o Gymru. Byddwch yn ffynnon o wybodaeth gerddorol!

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Pecyn Cymorth

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni